Methodieken

DichtbijNu Hulpverlening maakt gebruik van de volgende methodieken om de zorg en ondersteuning op de persoon afstemmen, zodat de cliënt zorg op maat ervaart.

Krachtwerk

Krachtwerk is een krachtgerichte basismethodiek om mensen in een achterstandssituatie te ondersteunen in hun herstel, zodat ze weer meedoen, erbij horen, ertoe doen en kunnen zijn wie ze willen zijn. Krachtwerk wordt o.a. toegepast in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen, vrouwenopvang, verslavingszorg, forensische zorg, vluchtelingenwerk, welzijnswerk en in het sociale domein. Uitgangspunt is dat cliënten ook bij tegenslag het vermogen hebben te herstellen en hun leven weer op en aan te pakken.

Krachtwerk:

 • gaat uit van de eigen kracht van cliënten en de hulpbronnen in hun omgeving
 • versterkt de maatschappelijke participatie en zelfregie van cliënten
 • stelt vooraf geen grenzen aan de ontwikkeling van cliënten en hun omgeving
 • begrijpt het functioneren van cliënten vanuit meerdere dimensies (handelen, systeem, ontwikkeling) en vanuit hun inbedding in diverse systemen (gezin, familie, vrienden en kennissen, scholing en opleiding, etc.)
 • beschouwt de samenleving als rijk aan hulpbronnen en mogelijkheden tot herstel
 • richt zich op zelfsturing en neemt de keuzes van cliënten als vertrekpunt
 • draait om de werkrelatie tussen cliënt en begeleider
 • wordt bij voorkeur uitgevoerd in de natuurlijke leefomgeving van cliënten
 • zet maximaal in op benutting van het persoonlijke steunsysteem en schakelt het professionale systeem zo weinig als mogelijk (maar zoveel als nodig is) in.

Implementatie en borging

Voor een goede implementatie van Krachtwerk is het nodig dat de principes die hieraan ten grondslag liggen ook de basis vormen voor de inrichting van de organisatie. Krachtwerk is gebaat bij een modelgetrouwe uitvoering, dit vergroot de kans op goede resultaten. De kwaliteitseisen van Krachtwerk zijn vastgelegd in een kwaliteitskader.

Krachtwerk is erkend als ‘goed onderbouwd’ en opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie. Meer informatie op www.movisie.nl/interventie/krachtwerk.

Bron:
Krachtwerk, Radboudumc, Impuls Academie.
Meer informatie op www.impuls-onderzoekscentrum.nl/interventies/krachtwerk/

Systeemtheorie

De systeemtheorie gaat ervan uit dat de mens pas werkelijk begrepen kan worden in de context van zijn relaties. Ondanks dat we vaak denken dat iemand een vaststaand karakter heeft, zien we mensen zich in verschillende contexten steeds anders gedragen. Ze zijn anders op het werk dan thuis, anders bij hun moeder dan bij hun schoonmoeder en ook weer anders bij hun sportclub dan met hun kinderen. Mensen hebben een groot gedragsrepertoire en schakelen steeds per situatie over op ander gedrag. Mensen zijn dus erg contextgevoelig.

Dit betekent voor de hulpverlening dat we ook kinderen die problemen hebben in hun sociale context moeten beschouwen. Ook specifieke, individuele problematieken (ADHD, ODD, PDD-NOS, Asperger etc.) krijgen hun werkelijke betekenis pas in de relaties die het kind onderhoudt. Voor het ene kind heeft de diagnose ADHD andere consequenties dan voor het andere kind. Sommige relaties zijn bijvoorbeeld meer bestand tegen stress dan andere of in het ene gezin zit meer structuur waardoor de consequenties van een diagnose als ADHD anders zijn. Dit alles betekent dat de hulpverlening niet alleen aandacht moet hebben voor individuele diagnoses, maar ook specifiek voor de omgeving die daarmee in aanraking komt. De omgeving heeft dus invloed op individuele problematiek. Om die reden moeten beide aspecten steeds in onderling verband bekeken worden.

Meer informatie op www.systeemtheorie.nl

Empowerment

“Empowerment is een bewustwordingsproces. Het gaat erom dat de mens probeert bij zijn eigen potentieel (kracht) te komen en die te activeren”

Mensen met empowerment:

 • snappen dat ze de mogelijkheid om hun houding te veranderen, helemaal in eigen hand hebben.
 • accepteren het niet als anderen hen intimideren.
 • laten zich niet langer betuttelen door de omgeving.
 • weten vaak als geen ander dat een relatie niet altijd prettig en volgens verwachting verloopt.
 • durven de angst van henzelf en anderen onder ogen te komen.
 • stappen met een gerust en goed gevoel op de ander af.
 • maken zich geen (of nauwelijks) zorgen over de problemen die op hun pad komen. Ze proberen deze stap voor stap op te lossen.
 • accepteren geen dominant gedrag van een ander en zullen er zelf ook zorg voor dragen, niet dominant naar de ander toe te zijn.
 • durven weer risico’s te nemen door zelf weer beslissingen te nemen in hun leven.
 • Vergroten hun eigen waarde.
 • geloven weer in zichzelf.
 • maken afspraken met zichzelf die ze ook na willen komen.

Volgens mij komt het erop neer, dat empoweren vooral te maken heeft met het (weer) in jezelf geloven, hoop hebben op een andere toekomst en de moed hebben je eigen beslissingen te nemen. Dit lijkt simpel en eenvoudig, maar dat is absoluut niet het geval. Het kost veel energie en inspanning, een beetje hulp en steun kun je dan ook wel gebruiken. Komt die mogelijkheid op je pad, pak die kans dan aan. Hulp vragen is geen teken van zwakte, maar juist een teken van kracht. Je zet er de eerste belangrijke stap mee op weg naar een andere toekomst.

Meer informatie op www.herstelproces.nl